Shewhart u Charting in MINITABTM

Chapter 7, Example 12


  1. Launch MINITAB.

  2. Enter the data.

    Screenshot: screenshot

  3. Generate the u chart.

    MINITAB generates and displays a u chart.

    Screenshot: screenshot