LEVINFEST

 

An International Symposium in celebration of Genya Levin's 70th birthday.

Tel Aviv University. October 7-8, 2010

Sponsored by