SAS programs

  • SAS 9.3 documentation for procedures.
  • SAS 9.3 language documentation (for data steps)

  • Creativity.sas
  • Pairedt.sas