Lifetime connections...Henan  Normal University             
ALUMNI

Welcome to the Henan Normal University Alumni (tentative) web page  that  will provide ever updating contact information of  HENANNU Alumni. 

We all hope to maintain constant connections with each other and with our university.  This page, to be improved essentially with your input,  might be helpful to you in revisiting  your old memories....

Get involved in your local alumni activities,  and stay in touch with your comments and suggestions.

Mathematics  Physics Biology Chemistry English 


Mathematics:

Name Major  Year  Where Contact
Sun, Xingping
Ren, Shenghui
Math
Math
 77
 78
Missouri xis280f@smsu.edu
 
Liu,  Hailiang
Pan, Jun
Math
Math
80
80
Iowa hliu@iastate.edu
panjun66@iastate.edu
Su,  Meiyu
Li,  Liankui
Math
Physics
77
78
New York Meiyu.Su@liu.edu
 
Cheng, Yuanji
Wang,  Lina
Math
Math
78
78
Sweden yc@ts.math.se
 
Liu, Mingtang Math 82 Florida mintliu@hotmail.com
Lu, Jiangbo Math 77 Duke
Jiang, Jiaosheng Math 77 Austin
Yan, Yongqian
Li, Jin
Math
Math
77 Philadelphia
Huang Haishan Math 77 UK  
Sun,  Biansheng
Cheng ,  Lizhen
Math
English
77
77
Florida
lzc123@yahoo.com
Hua,  Ling Math 77 Florida  
Shi,  Suping Math 77 Canada  
Xu,  Peixin
Li, Juan     
Math
Biology
78
79
 New York  
Wang, Zunde
Xu, Fuzhen
Math
English
78
78
Santa Barbara  
Bian, Wenming Math 80 UK wb@ecs.soton.ac.uk
Zhang, Tusheng
Zhang, Qinghua
Math
Math
79
80
UK
Zhu, Jianjun Math 77 New York
Shi, Hongjian Math 80 Tennesse hshi@cvip.louisville.edu
Kou, Huaizhong Math 80 France
Zhao, Quanshui Math 79 North Carolina
Xu, Zhiqiang Math 77 Japan
Cui, Xuewei Math 79 Austin
Zhang, Surong Math 79
Han, Mu
Zhang, Puling
Math
English
80
76
Chicago
Liu, Ruizheng Math 81 Florida

Back to Top

Physics:

Cheng, Baolian Physics 77 Los Alamos  
Wang, Jun Physics 77 Australia  
Yang. Xiaohua Physics 80 California  
Huo, Dexuan Physics 80 Japan  
Xue, Ying Physics 80 Canada  
Chang, Fanggao Physics 77 Canada  
Guo, Ruli Physics 78 Canada  
         
         
         

Back to Top

Biology:

Dong, Weijiang Biology 81 New York  
Qiu, Wenping Biology 81 Springfield  
Lu, Xinjie Biology 76 UK  
Deng, Cancan Biology 88 Boise, Idaho cindy_c_deng@yahoo.com
  Biology      

Back to Top

Chemistry:

Ding, Qingjie Chemistry 80 New Jersey  
Wang, Haijiang Chemistry  78 USA  
Li, Jin   Chemistry 77 Santa Fe   
Wei, Dongqing   Chemistry 78 Canada  
    Chemistry      
         
         
         

Back to Top

English:

         
Wu, Yuling English 77 Chicago  
Xu, Qian English 77 Canada  
  English      
  English      

Note: This page  was initiated during the 2003 Thanksgiving  when  Liu Hailiang/Pan Jun 
visited  Sun Xingping / Ren Shenghui at Springfield.  Names were randomly ordered .

Back to Top

updated  by H. Liu on Dec. 1,  2003.