Arch434 student works

Fall 2017

 1. BONG MATTHEW KAR POH
 2. CAO JIAYAN
 3. DEMERS AUSTIN JAMES
 4. FANG DONGYA
 5. HESS PHILIP
 6. KEEBLE LUKE WALSH
 7. KREMER LEAH MARIE N
 8. LECHOWICZ MATTHEW JAMES
 9. LIEVEN JAMES QUINN
 10. LIM HO JEONG
 11. LIU SHIMIN
 12. SCHERF CALEB JOHN
 13. SEALS MIRANDA ROSE
 14. SIVINSKI PAIGE ELIZABETH
 15. TANG ZIANG
 16. VALADEZ ALEJANDRA
 17. WASHINGTON JORDAN MALIK
 18. WILLIAMS MIKAELA DAWN
 19. WU XIAN
 20. ZHANG RUI
 21. ZHENG WENJIE
 22. ZOU XUEYUN

***434 Home***
***CSC Home***